Rejestracja   Zaloguj się

§ 1 DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1. SERWIS INTERNETOWY
  1. „Administrator danych osobowych”oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników celem wykonania postanowień niniejszego regulaminu przez Sprzedającego, dzięki czemu możliwe będzie skuteczne zawarcie umowy sprzedaży produktu pomiędzy Sprzedającym a Klientem oraz jej realizacja. Administratorem danych osobowych jest Radomir Bacharz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Shoppy Radomir Bacharz z siedzibą w Białymstoku (15-687 ) ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. 17, posiadająca NIP: 7181859119, REGON: 200714549; oraz Sprzedawca, tj. Agnieszka Łaszek prowadzący/-a działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Łaszek z siedzibą w 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 11 Listopada 2A/9, tel. 605135406, email mystclth@gmail.com,  posiadająca NIP: 7491977764, REGON: 161604470
  2. „Serwis internetowy”, „Sklep internetowy” „Serwis”, „Sklep” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.laszki.shoppy.pl służącą do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
  3. „Konto Klienta”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Klienta, umożliwiający korzystanie z funkcjonalności Serwisu, zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem; na Koncie zebrane są także dane Klienta oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego w Serwisie transakcji;
  4. „Strona produktowa” oznacza stronę w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.
  5. „Produkt” w myśl art. 4491 Kodeksu cywilnego oznacza rzecz ruchomą choćby została ona połączona z inną rzeczą; Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkty sprzedawane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. PODMIOTY
  1. „Administrator”, „Administrator Serwisu”, „Administrator Sklepu”, „Sprzedający” oznacza podmiot prowadzący sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet; Sprzedającym jest:
   Agnieszka Łaszek prowadzący/-a działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Łaszek z siedzibą w 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 11 Listopada 2A/9, tel. 605135406, email mystclth@gmail.com,  posiadająca NIP: 7491977764, REGON: 161604470
  2. „Użytkownik” oznacza Klienta bądź osobę, która zamówiła Newsletter;
  3. „Klient” oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę;
  4. „Konsument” oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego;
  5. „Przedsiębiorca” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie oraz nabywającą Produkty od Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, w ramach której działa; Przedsiębiorca nie jest Konsumentem;
 3. ROZLICZENIA
  1. „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu wyrażoną w złotych polskich nie uwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.
  2. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Klienta powoduje udzielenie Klientowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.
  3. „Podmiot realizujący płatność” Wszystkie płatności realizowane w Serwisie w formie przedpłaty przy użyciu karty płatniczej lub przelewu online dokonywane są za pośrednictwem Tpay.com - serwisu internetowego, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w 61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000412357 ; posiadająca NIP:7773061579, REGON:300878437, kapitał zakładowy w wysokości 4.848.500 PLN wpłacony w całości.
  1. ; będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 4. INNE
  1. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin
  2. „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana oferta handlowa zamieszczona w Serwisie;
  3. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827);
  4. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
  5. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  6. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  7. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został stworzony na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis służy do sprzedaży Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni: powszednie w godzinach 11 - 18 , za pomocą telefonu, wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane do kontaktu wskazano w § 1 pkt 2 ppkt 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora oraz nie jest wyższy niż stosowane zwykle za korzystanie z danego środka porozumiewania się.
 3. Serwis umożliwia bezpłatną rejestrację Konta Klienta. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość złożenia zamówienia na wybrany przez siebie Produkt oraz zrealizowanie transakcji.
 4. Rejestracja Konta jest dozwolona dla osób od 13 roku życia. W tym przypadku korzystanie z Serwisu przez małoletnich jest możliwe wyłącznie za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Rejestrując się, Użytkownik gwarantuje, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne.
 6. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest podawanie i korzystanie z danych (np. nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, zdjęcia itd.), które naruszają prawa osób trzecich, obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.
 7. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 9. W celu otrzymywania Newslettera oraz rejestracji Konta Klienta w Serwisie należy udzielić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla wykonania przez Sprzedającego świadczenia drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. W celu złożenia zamówienia należy zapoznać się oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 11. W celu złożenia zamówienia należy udzielić zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych dla skutecznej realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, tj. wysyłki zamówionego Produktu.
 12. Główne cechy świadczenia, w tym cechy produktu są określone przy każdym Produkcie na stronie produktowej zamieszczonej w Serwisie.
 13. W celu wykonania świadczenia Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem za pomocą udostępnionego mu przez Klienta adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.
 14. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagany jest:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktywny adres e-mail;
  3. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji;
  4. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  5. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 15. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator danych osobowych.
 16. Złożenie zamówienia w Serwisie jest dobrowolne.
 17. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora Sklepu.
 18. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA
  1. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Klient wypełnia formularz rejestracji konta dostępny w zakładce „Rejestracja” uzupełniając puste pola formularza poprzez podanie kolejno następujących danych: aktualny adres email, hasło, powtórzenie wpisanego hasła. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zarejestruj się”.
  2. Warunkiem koniecznym rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
  3. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji loginu oraz hasła.
  4. Po zalogowaniu się do Konta Klienta istnieje możliwość uzupełnienia profilu w zakładce Mój Profil poprzez wypełnienie pól formularza: Imię, Nazwisko, Rok urodzenia, Miejscowość oraz poprzez załadowanie obrazka. Celem zapisania danych należy uruchomić link umieszczony pod polem „Zapisz zmiany”.
  5. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez uruchomienie linku umieszczonego pod polem „Chcę usunąć swoje konto” lub wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: mystclth@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia Konta.
 2. PROCEDURA ZAKUPU PRODUKTU
  1. Serwis oferuje możliwość złożenia zamówienia w każdym czasie, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  2. Złożenie zamówienia oznacza wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia, tj. danych osobowych identyfikujących Klienta oraz odbiorcy przesyłki, podania adresu odbiorcy zamówienia oraz jego numer telefonu, dokonania wyboru rodzaju płatności oraz wyboru rodzaju wysyłki. Składając zamówienie Klient jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów wraz z kosztami przesyłki, po wybraniu interesującej Klienta opcji dostawy i płatności. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Kupuję i płacę”.
  3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
  4. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sprzedającego na rzecz Klienta niebędącego Konsumentem pod warunkiem dostępności danego Produktu w chwili realizacji zamówienia.
  5. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem InPostu lub firmy kurierskiej.
  6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony do miejsca poza granicami Polski, Klient składając zamówienie jest poinformowany o łącznej cenie zakupionego Produktu/Produktów, wraz z informacją o obowiązku zapłaty kosztów dostawy, które zostaną sprecyzowane po złożeniu zamówienia (są to koszty, których wysokości nie można ustalić wcześniej). Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje poprzez uruchomienie linku dostępnego pod przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu. Sprzedający po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować Klienta o wysokości opłat należnych za realizację złożonego zamówienia poza granice Polski. Termin dostarczenia zamówionego Produktu może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia lub kosztów wysyłki i odstąpienia od umowy.
  7. Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez Sklep poprzez wystawiane dowodów sprzedaży - stosownie do obowiązujących przepisów oraz życzenia Klienta.
  8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 3. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Możliwe są następujące formy płatności:
   • W formie przedpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia:
    • Zwykłym przelewem – po złożeniu zamówienia na dany Produkt, Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną na podany przy rejestracji Konta adres e-mailowy numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę.
    • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana oraz w sposób bezpieczny autoryzowana przez Podmiot realizujący płatność. Po dokonaniu wyboru tej opcji płatności, Serwis przekierowuje Klienta na stronę płatności.
    • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - forma płatności elektronicznej obsługiwana oraz w sposób bezpieczny autoryzowana przez Podmiot realizujący płatność. Po dokonaniu wyboru tej opcji płatności, Serwis przekierowuje Klienta na stronę płatności.
  2. Klient realizuje płatność zgodnie z regulaminem Podmiotu realizującego płatność.
  3. W przypadku wyboru formy płatności po dokonaniu przedpłaty, zamówienie jest przygotowane do wysyłki po wypełnieniu formularza dostawy oraz zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Administratora.
  4. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 7 , słownie: siedem dni od daty wypełnienia procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym paragrafie.
  5. Z przyczyn niezależnych od Administratora terminy realizacji zamówień określone w ust. 5 powyżej mogą ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Administrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.
 4. WYSYŁKA
  1. Możliwe są następujące formy wysyłki zamówionego Produktu:
   1. Za pośrednictwem paczkomatu inpost;
   2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez tego Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedającego, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia używając danych wskazanych w § 1 pkt 2 ppkt 1 Regulaminu, tj. w przypadku złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy:
  1. Drogą elektroniczną – na adres: mystclth@gmail.com;
 4. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się poniżej regulaminu.
 5. Sprzedający za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient zwraca Sprzedającemu zakupiony Produkt, a Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie;
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru wyłącznie w przypadku, gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Sprzedający realizuje obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać podjęcia jednego z czterech działań, zgodnie ze swoim wyborem:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 4. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 5. W przypadku, gdy Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania gdy opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania przez Sprzedającego albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 6. Przedsiębiorca ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Przedsiębiorca zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego produktu.
 7. Celem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedającego i opisem reklamacji.
 8. Adres, pod którym Konsument może składać reklamację to: mystclth@gmail.com .
 9. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 11. Wysyłka naprawionego lub wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.
 12. Pozostałe warunki reklamacji określa Kodeks cywilny.

§ 6 NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny poprzez wypełnienie imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: mystclth@gmail.com o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 7 ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Klienta z Serwisu w trybie natychmiastowym bądź zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 2. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Klient będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Konto Klienta ulegnie zamknięciu z upływem 14 dni od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Klient w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Klient nie jest uprawniony do składania zamówienia w Serwisie. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili zaakceptowania przez niego nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Do Umów zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.
 4. Zmiana danych Administratora bądź Administratora danych osobowych lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2018.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.
 4. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: mystclth@gmail.com .
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego

§ 9 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Radomir Bacharz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Shoppy Radomir Bacharz z siedzibą w Białymstoku (15-687 ) ul. Komisji Edukacji Narodowej 50 lok. 17, posiadająca NIP: 7181859119, REGON: 200714549. 
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub paczkomatami Inpost Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • Adresat  Agnieszka Łaszek47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. 11 Listopada 2A/9, tel. 605135406, email mystclth@gmail.com
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Szukaj produktu